Powtórzenie

Powtórzenia - zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów lub zwrotek) celem uzyskania rytmizacji, podkreślenia znaczenia, zwiększenia ekspresji. Na przykład: "Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni" Konkretne rodzaje powtórzeń:
- epifora (powtórzenie na końcu wersu)
- anafora (powtórzenie na początku wersu)
- refren
- paralelizm